Gemeenten aardgasvrij? Het begint met inzicht

Op 10 oktober 2017 werd het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III gepresenteerd. De verduurzaming van Nederland is één van de vier hoofdstukken van het regeerakkoord en zodoende een belangrijk thema voor de huidige regering. Om dit kracht bij te zetten is het kabinet voornemens een nationaal klimaat- en energieakkoord op te stellen en zullen de hoofdlijnen van de afspraken uit het regeerakkoord verankerd worden in een Klimaatwet. Maar welke gevolgen heeft dit voor de decentrale markt waarin zowel commerciële partijen als beleidsbepalers opereren? We spreken er binnen BackHoom geregeld over en delen onze visie hierop graag.

CO2gefocust beleid

Niet alleen binnen het kabinet, maar in heel Nederland is veel aandacht voor energie- en klimaatvraagstukken. De roep om milieuvervuilend gedrag zwaarder te belasten, wordt steeds luider. De energietransitie krijgt daarmee een alsmaar prominentere plek in onze economie en dat leidt tot serieus CO2-reductiebeleid. Zo biedt de overheid met subsidies alle gemeentes de kans om te experimenteren met zogeheten aardgasvrije proeftuinen. Voor het milieu is dit een goede zaak, maar het leidt echter wel tot stijgende energiekosten voor de consument. Aan de ene kant is dat een nadeel voor de koopkracht, aan de andere kant daagt het de consument op de juiste manier uit om kritisch naar de energierekening en het eigen verbruik te kijken.

Minder gas, meer elektra

Het kabinet zal regionale plannen gaan opstellen met gemeenten, provincies, waterschappen en de netbeheerders om per regio tot een doelmatige aanpak te komen met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en opwekking. De proeftuinen waarvoor inmiddels een budget van €90 miljoen is vrijgegeven is daar een mooi voorbeeld van. In de verduurzaming van de bestaande bouw zet de regering in op zowel coöperatiewoningen als private woningen. Isolatie is de eerste prioriteit, waarna de resterende warmtevraag kan worden ingevuld met behulp van warmtepompen, zonneboilers of warmtenetten. Het doel is om aan het eind van de kabinetsperiode tussen de 30.000-50.000 woningen per jaar aardgasvrij te hebben gemaakt of zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn aardgasloos gemaakt kunnen worden. Dit zal als eerste stap fungeren om naar het tempo van 200.000 woningen per jaar te komen dat nodig is om in 30 jaar tijd de hele Nederlandse woningvoorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

Kansen voor commerciële partijen

Voor commerciële bedrijven biedt de energietransitie kansen om hun duurzame producten op de markt te brengen. Als de juiste handvatten en producten geboden worden om te verduurzamen, zullen consumenten sneller over gaan tot aankoop. Het is inmiddels echter wel gebleken dat gedragsverandering in het energieverbruik nog altijd moeizaam gaat. De consument wil best verduurzamen, maar zonder al teveel persoonlijke aanpassingen. Het is dus zaak voor commerciële partijen om producten te bieden die energiebesparing mogelijk maken zonder een al te grote gedragsverandering.

Actiepunten voor beleidsbepalers

Er is veel behoefte aan innovatieve oplossingen om bovengenoemde doelstellingen te behalen en de energietransitie te doen slagen. Netwerkbedrijven en netbeheerders zijn daarin onmisbaar, maar ook beleidsbepalers zullen hier nu al mee aan de slag moeten. Hoe ziet uw gemeente er op dit moment uit als het gaat om verduurzaming en de kansen daarin? Welke stappen zijn er nodig? Waar wilt u op middellange en lange termijn heen in CO2-reductie? Deze vragen moeten liever vandaag dan morgen beantwoord worden.

Het begint bij inzicht in uw gemeente

Ook binnen uw gemeente zal bestaande bouw én nieuwbouw een verduurzamingsslag moeten maken.­ Wij geloven dat dit begint bij inzicht. Inzicht in de status van uw gemeente. Inzicht in welke investeringen haalbaar en effectief zijn én inzicht in welke initiatieven kansrijk zijn op woning- en wijkniveau. Met ons Duurzaam Dataplatform geven wij u dit inzicht. Meer hierover lezen of een afspraak met ons maken? Kom in contact en we gaan als partner voor u aan de slag. Zo zetten we samen een grote stap in de energietransitie. Kijk op www.backhoom.nl/co2/

 

Reacties zijn gesloten.